LV  |  RU  |  EN

Jūras festivāls

 

  FESTIVĀLS JŪRAS MAKŠĶERĒŠANĀ NO KRASTA

6. LATVIJAS  ČEMPIONĀTS JŪRAS MAKŠĶERĒŠANĀ TAUTAS KLASĒ

 

NOLIKUMS

1.Festivāla mērķis.
Jūras zivju makšķerēšanas popularizācija plašās makšķernieku masās.
Pieredzes apmaiņa. Vides aizsardzības un tās sakopšanas popularizēšana makšķerniekiem.
2016. gada labāko LR sportistu un komandu noteikšana šajā makšķerēšanas sporta disciplīnā.

2. Laiks, vieta un organizators.
Festivāls notiks  2016. gada 5.novembrī.

Sacensību norises vieta:  Baltijas jūras piekraste Jūrkalnes pagasta teritorijā.

Festivāla organizātors  - T.biedrība ‘’Jūrkalnes Dzintarkrasts’’,  Latvijas čempionāta sacensību  organizators –  Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija ,sadarbībā ar Ventspils novada Domi un Jūrkalnes pagasta pārvaldi un SIA SALMO
Galvenais tiesnesis – Egīls Draudiņš, mob. tel. 29249144

 3. Norise.

3.1.  Festivāls.

5.novembrī  no plkst.7.00  līdz plkst. 8.30 dalībnieku pulcēšanās festivāla un sacensību norises starta vietā „Ozoliņos”’. Dalībnieku reģistrācija.  Brokastu kafija/tēja.

Paziņojot par savu ierašanos un piesakoties sekretariātā, dalībnieki izlozē arī savu makšķerēšanas zonu. 

Katrs dalībnieks,reģistrējoties, parakstās speciālā protokolā par to , ka nes pilnu atbildību par savu drošību pasākuma laikā.

Plkst. 8.45 festivāla atklāšana.   

Plks. 9.00 došanās uz sacensību sektoriem un iekārtošanās.   

Plkst. 10.00 sacensību sākums. Par to paziņo ar signālraķetes izšaušanu, ko veic galvenais tiesnesis un palīgs.
Plkst. 20.00  sacensību beigas. Zivju nosvēršana un rezultātu fiksēšana.

Plkst. 21.00 kopvērtējuma  rezultātu paziņošana

Plkst. 21.15. apbalvošana un siltas vakariņas

3.2   LR 2016.gada čempionāts jūras makšķerēšanā tautas klasē.

Sacensības notiek vienā  kārtā.

Sākas 5.novembrī plkst. 10.00 un beidzas plkst. 20.00

Sacensību dalībnieks drīkst paturēt zivis atbilstoši MN. Dalībnieki, kuri priekšlaicīgi izpilda MN noteikto 10 kg loma normu bušu makšķerēšanā un pārtrauc makšķerēt, par katru ieekonomēto stundu, saņem bonusu 0,5 kg apmērā.

4. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 dalībnieki. 
Dalībniekiem, atbilstoši MN prasībām, ir jābūt derīgai makšķerēšanas kartei.

Komandām, piesakoties, līdz .20.10.2016.,jāiemaksā dalības naudu EUR 30

 Informācija par izmaiņām dalībnieku sastāvā jānosūta  uz e-pastu: avotumajas@gmail.com vai jāpaziņo pa 28320219 ne vēlāk kā līdz 01.11.2016.

Neierašanās gadījumā, dalības maksa netiek atgriezta.

           

5.Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Makšķerējot, katram makšķerniekam vienlaicīgi atļauts pielietot divas makšķeres, kuras aprīkotas ar četriem āķiem katra, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots.

Katrai komandai krasta joslā tiek ierādīta
darbības zona 40 metru platumā.  Dalībnieki ūdenī drīkst iebrist ne dziļāk, kā to pieļauj īsie zābaki ( līdz celim). Nepiederošu personu tuvošanās ūdens līnijai tuvāk par 15 metriem sacensību rajonā  nav atļauta. Dalībnieki nedrīkst izmantot jebkādu palīdzību no malas.
Visos gadījumos katra dalībnieka loms ir jāglabā atsevišķi
.

Vērtēts tiek katras komandas iegūtā loma kopējais  svars.

Zivis iznest vai ienest darbības zonā līdz svēršanai ir kategoriski aizliegts,izņemot gadījumu, kad dalībnieks paziņo par makšķerēšanas pārtraukšanu. Par šī noteikuma neievērošanu dalībnieks tiek nekavējoties diskvalificēts.

Ieskaitītas tiek visas izvilktās zivis,  kuras atbilst makšķerēšanas noteikumiem. Noteikumu pārkāpuma gadījumā dalībnieka rezultāts tiek anulēts. 

Sacensību laikā nav atļautas skaļas sarunas un mūzikas atskaņošana. Ugunskuru kurināšana un grillu izmantošana notiks atbilstoši spēkā esošajiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem.  Aizliegts  alkohola reibumā atrasties sektoros un sacensību rajonā. Aizliegts ūdeni apgaismot ar lukturiem un prožektoriem.  Atļauts izmantot uz galvas nostiprinātu lukturīti un pārnēsājamos lukturīšus. 

 Sākuma laiku un sacensību ilgumu atbildīgais organizators var mainīt, taču, ja tas par 1 stundu vai vairāk atšķiras no šajā nolikumā minētā, dalībniekiem par to jāpaziņo vismaz 3 dienas pirms starta. Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.

Protesti kopā ar drošības naudu 20 EUR apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti 15 min. pēc rezultātu izziņošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.

6. Uzvarētāju noteikšana.
Latvijas čempionātā  tiek noteikti uzvarētāji komandām.
Augstāko vietu iegūst komanda ar lielāko kopējo loma svaru. Vienāda svara gadījumā priekšrocības ir komandai, kuras lomā ir mazāks zivju skaits. 

7. Apbalvošana.
Komandas, kas izcīnījušas pirmo, otro un trešo vietu čempionāta kopvērtējumā, tiek apbalvotas ar piemiņas kausiem, čempionu medaļām un balvām.

Festivāla ietvaros tiks pasniegta balva par atraktīvāko nometnes- makšķerēšanas vietas  iekārtojumu un citas pārsteiguma balvas.

Sacensību rezultāti kalpos arī, lai noteiktu kandidātus Latvijas izlasei jūras makšķerēšanā.

Piezīmes.
Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par visu, kas nepieciešams makšķerēšanai.

Dalībnieki rūpējas par savas makšķerēšanas zonas sakārtošanu pēc sacensībām.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu drošību pie ūdens.